Senátorské kompetence (práva a povinnosti)

A. Povinnosti:

1. Zachovávat Ústavu a zákony.

2. Vykonávat mandát v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

3. Vykonávat mandát osobně a hájit při tom zájmy všech voličů a obyvatel České republiky.

4. Nenechat se zavázat žádnými příkazy.

5. Respektovat dělbu moci a nezasahovat do pravomocí exekutivy a justice.

6. Účastnit se jednání Senátu a orgánů Parlamentu.

7. Studovat projednávané senátní tisky, komentovat je a navrhovat jejich schválení, zamítnutí či změny.

8. Ve věcech, kde je uložena, zachovávat povinnost mlčenlivosti a uplatňovat právo odepřít výpověď o všem, o čem jsem se dověděla v průběhu mandátu, a to i po jeho skončení.

B. Práva:

1. Požadovat od členů vlády, vedoucích správních úřadů a orgánů územní samosprávy informace a vysvětlení potřebná pro výkon mé funkce.

2. Předkládat návrhy zákonů.

3. Podávat k Ústavnímu soudu návrhy na zrušení zákona.

4. Účastnit se akcí pořádaných veřejnými institucemi a vystupovat na nich.

5. Samostatně jednat s občany, institucemi, firmami, představiteli municipalit a státu, přijímat od nich náměty a vyjadřovat se k nim.

6. Zachovávat povinnost mlčenlivosti a uplatňovat právo odepřít výpověď o všem, o čem jsem se dověděla v průběhu mandátu, a to i po jeho skončení.

7. Uchovávat si samostatnost a nezávislost na jakémkoli pokynu, nátlaku a ovlivňování ostatních politiků a politických institucí.

17. 1. 2023

Manifest Daniely Kovářové

Tisková konference 11. 4. 2022 - vyhlášení kandidatury do Senátu

Nedovolme ničit starý dobrý osvědčený normální svět! Je náš!

Svět se nám mění před očima. Přestává být normálním, jak jsme ho znali. Ale ne sám od sebe, on je násilně měněn lidmi, kteří prý nejlépe vědí, jak máme žít, aby nám bylo lépe. A pokud se nechceme mít lépe podle těch jejich představ, chtějí nás k tomu donutit.
Oni vědí nejlíp, jak mají vypadat naše rodiny, naše soužití, jak máme pracovat, jak máme bydlet, jak máme cestovat, co máme jíst, co a za kolik nakupovat, jak máme správně korektně mluvit, jak vychovávat své děti. 

Nedovolme, aby se svět stal pokusnou laboratoří pro jejich experimenty. 

Chraňme náš normální sousedský svět. Jak? Začněme tím, že nebudeme podléhat tlakům, abychom se sami změnili a zahodili svou normálnost, abychom se za ni začali stydět. Buďme normální a buďme na svou normálnost hrdi. Pak bude normální i náš svět. Jako senátorka budu zastupovat nejen všechny voliče svého obvodu č 7. 

Budu zastupovat všechny normální lidi. A bude mě slyšet.

JUDr. Daniela Kovářová

 
 
 
 


Chraňme normální světJUDr. Daniela Kovářová